skip to main content
Training en coaching
Ondernemer in het sociaal domein
Coaching certificaat

Certificaat Coaching
(pdf, 1 MB)
Training & coaching

Als geregistreerde instelling voor beroepsonderwijs kan RIESJE training en coaching aanbieden zonder BTW plicht voor u.

Onderwerpen en thema’s
De training en coaching kan betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen en thema’s die spelen binnen jeugdhulpverlening, veiligheid en zorg en welzijn. Vrij recent ben ik bijvoorbeeld gevraagd voor:
 • Trainen van sociaal wijkteams op het werken met 1Gezin1Plan, een methodiek voor werken met multiprobleemgezinnen die uitgaat van de krachten van het gezin en hun systeem. Aansluiten en niet overnemen is het motto.
 • Het trainen en coachen van sociale (wijk)teams in het (generalistisch) vraaggericht werken. Centraal stond het stimuleren van teambuilding en het oefenen met casuïstiek.
 • De signalering, preventie en hulpverlening aan slachtoffers van loverboys en andere geweldsrelaties. Daarbij richt ik mij ook op de (professionele)omgeving van slachtoffers, zoals jongerenwerkers en scholieren.
 • Het trainen en coachen van groepstrainers, die werken met kinderen die getuige waren van huiselijk geweld.
Werkwijze
Na een persoonlijk intakegesprek met alle deelnemers, waar mogelijk aangevuld met een kijkje achter de schermen tijdens teamoverleg en werk in uitvoering, breng ik in beeld wat de individuele en gemeenschappelijke ontwikkelingsvraagstukken zijn. Hierop schrijf ik vervolgens het meest wenselijke trainingsaanbod. Mijn trainingen zijn dus altijd maatwerk, afgestemd op het niveau van de deelnemers.
In overleg met de Opdrachtgever bespreken we welke onderwerpen aangeboden zullen worden en hoeveel dagdelen we daarvoor gaan gebruiken. Ik geef daarbij aan of de verhouding tussen de wensen van de Opdrachtgever en inzet van uren reëel is.
In mijn offerte verwerk ik onderdelen als oefenen met methodieken, theoretische onderbouwing, concretisering aan de hand van casuïstiekbesprekingen, coaching on the job, et cetera.

Mijn achtergrond
Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker en heb jarenlang ervaring in de jeugdzorg opgedaan. Sinds 2005 werk ik als zelfstandige in het sociaal domein. Mijn opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeenten en daarnaast welzijnsorganisaties. Ik werkte als kwartiermaker / projectleider in de ontwikkeling van diverse welzijnsprojecten en heb daartoe ook regelmatig inhoudelijke trainingen voor professionals verzorgd, zoals het leren signaleren van loverboyproblematiek, het hulpverlenen aan slachtoffers en het samenwerken in een ketenaanpak. Ook in het begeleiden van kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld heb ik professionals getraind. De afgelopen 7 jaar ben ik in verschillende gemeenten werkzaam geweest als kwartiermaker / teamleider van sociaal wijkteams. De kennis die ik in al deze jaren heb opgedaan en verdiept zet ik momenteel in om onder andere sociaal wijkteams te coachen en te trainen.
Mijn activiteiten zijn primair gericht op het overdragen van kennis en vaardigheden aan de professionals in sociaal wijkteams. Dit doe ik volgens een aantal methodieken:
 • Trainen van vaardigheden door groepsonderwijs, afwisselend middels rollenspelen, aanbieden van theorie en samenwerking/uitwerking in kleine groepjes.
 • Individuele- en groepsgesprekken om houdingsaspecten te verbeteren en op de juiste wijze de huishoudens te begeleiden.
 • Generalistisch te leren werken door het gestructureerd uitwisselen van kennis en daarop samenwerking te zoeken.
 • Bevorderen van kennis door het aanbieden van theorie gericht op methodes als wrap around care, sociale netwerkstrategieën, planmatig werken in multiprobleemgezinnen, etc.
 • Casuïstiekbesprekingen waarin de teamleden leren hoe kantelingsgericht te denken en te handelen en volgens bepaalde uitgangspunten te werken.
Voorbeelden van de onderwerpen die ik aanbied:
 • Netwerkgericht werken
 • De-problematiseren
 • Het samenwerken met vrijwilligers in een huishouden
 • Afschalen en opschalen van professionele hulpverlening naar 0de en 2e lijnsvoorzieningen. Wanneer, waarom en hoe doe je dat?
 • Op je handen zitten waardoor inwoners zelf actief worden in het zoeken naar oplossingen voor hun hulpvragen.
 • Verschil tussen werken als hulpverlener en als coach voor gezinnen; wat doe je anders?!
 • Voeren van casusregie
 • Voeren van procesregie
 • Vraaggericht werken, hoe doe je dat en waarom is dat effectiever?
 • Normaliseren van hulpvragen